Hbtq-ordlista

Vad betyder Hbtq? När är en Cis? Vad är en norm? Här finns förklaringar av de vanligaste begreppen inom Hbtq.

 
Regnbågsbibliotekets ordlista

Kön - begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar:

  • Biologiskt kön - Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Biologiskt kön är inte bara två, utan bör ses som en skala där ingen är helt ’man’ eller helt ’kvinna’. All information om biologiskt kön går inte att få genom att se på en kropp, utan vilket biologiskt kön en har är en bedömning som läkare gör.
  • Juridiskt kön  Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i personnumret. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på deras biologiska kön.
  • Könsidentitet - En persons självupplevda kön, det vill säga det kön du känner dig som (kvinna, intergender, ickebinär, man, transperson osv). Det biologiska och juridiska könet behöver inte säga någonting om en persons könsidentitet.
  • Könsuttryck  - Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som socialt förknippas med könstillhörighet, till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst med mera. 

Sexuell läggning – sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Enligt svensk diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar:

  • Homosexuell - En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.
  • Bisexuell – En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig bisexuell. Bi betyder två och  vissa föredrar därför andra begrepp, som exempelvis pansexuell, för att signalera att de ser sin sexuella läggning bortom tvåkönsnormen.
  • Heterosexuell – En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av ett annat kön än det egna.

Dessa benämningar bygger på idén att det bara finns två kön: hetero = motsatt kön, bi = två kön och homo = samma kön som ens eget.

 

Transpersoner – En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra

  • Transsexuell – Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Denna process brukar kallas transition. En person som känner sig vara av ett annat kön än det juridiska kön som personen fick vid födseln kan vilja korrigera sitt kön genom t ex hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. En del transsexuella fortsätter att identifiera sig som trans efter sin transitionsprocess och kallar sig för transkvinna eller transman, medan det för många är viktigt att se sig själva och att ses av andra helt enkelt som kvinna eller man.
  • Transvestit – En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut som traditionellt används av män respektive kvinnor.
  • Intergender – en person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

 

Cisperson – en person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.

 

intersex/intersexualism Ett antal olika tillstånd och diagnoser. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.

 

Queer – en syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.

 

Lesbisk - en person som identifierar sig som tjej eller kvinna och som har förmåga att bli kär i, attraherad av och/eller kåt på andra tjejer/kvinnor.

 

Bög – en person som identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av killar/män.

 

Hbtq – samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter

 

Normer – oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.

 

Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.


Viktigt: Var och en har rätt att själv bestämma hur man vill identifiera sig. Ingen utomstående kan sätta en etikett på någon utan att den personen själv kallar sig för det.

Källor: RFSL:s begreppsordlista och Stockholms läns landsting.

 

Hbtq-riktlinjer